අඩුකළ බස් ගාස්තු 5 දා සිට ක්‍රියාත්මකයි

59

වැඩිපුර ගන්නවා නම් දන්වන්න දුරකථන අංක 2 ක්

ඉන්ධන මිල අඩුවීමට සාපේක්‍ෂව බස් ගාස්තු අඩුකිරීම අගෝස්තු 05 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වුවත් බොහෝ පෞද්ගලික බස් රථ පැරණි ගමන් ගාස්තුවම අයකරන බවට බස් මඟීහු චෝදනා කරති.

බස් ගාස්තුව අඩුකර ඇතැයි පැවසීමේදී ඇතැම් බස් රථ කොන්දොස්තරවරුන් තමන් සමඟ ගැටුම් ඇතිකර ගන්නා බව ද ඔවුහු කියා සිටිති.

අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 34 ක් ලෙස සංශෝධනය කළ ද බොහෝ පෞද්ගලික බස් රථ කොන්දොස්තරවරු පැවති අවම බස් ගාස්තුව වන රුපියල් 40 ම අය කරති.

සංශෝධිත බස් ගාස්තුව සෑම පෞද්ගලික බස් රථයකම ඉදිරිපස, පිටුපස, දොරටු අසල හා බස් රථයේ මැද මහජනයාගේ දැනගැනීම පිණිස ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බවට බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මඟී ප්‍රවාහන අධිකාරිය විසින් දැනුවත් කර ඇතත්, ඔවුන් ඒවා ගණනකටවත් නොගෙන බස් රථවල ප්‍රදර්ශනය නොකරන බව ද මඟීහු කියා සිටිති.

සංශෝධනය වූ බස් ගාස්තුව මෙසේය. රුපියල් 38 ක්ව තිබූ බස් ගාස්තුව රුපියල් 34 දක්වා ද, රුපියල් 45 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 42 දක්වාද, රුපියල් 59 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 54 දක්වාද, රුපියල් 73 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 67 දක්වාද, රුපියල් 87 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 80 දක්වාද, රුපියල් 101 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 92 දක්වාද, රුපියල් 115 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 105 දක්වාද, රුපියල් 121 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 109 දක්වාද, රුපියල් 130 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 117 ක් දක්වාද, රුපියල් 138 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 126 දක්වාද, රුපියල් 147 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 134 දක්වාද, රුපියල් 155 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 140 දක්වාද, රුපියල් 164 ක්ව පැවති බස් ගාස්තුව රුපියල් 149 දක්වාද බස් ගාස්තුව සංශෝධනය සිදු වී ඇත.

බස් ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළව තවත් ගාස්තු චක්‍ර ඇති අතර ඒ ගැන 0112 817353 ට ඇමතීමෙන් වැඩිදුර විස්තර දැන ගත හැකිය.

නව බස් ගාස්තු සංශෝධනයට අනුකූලව කටයුතු නොකරමින් වැඩිපුර ගමන් ගාස්තු අය කරන්නේ නම් එවැනි බස් රථ ගැන 0112- 871353 හෝ 0112- 860860 අමතා පැමිණිලි කරන්නැයි බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මඟී ප්‍රවාහන අධිකාරිය මඟී ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ප්‍රදීප් ප්‍රසන්න සමරකෝන්

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment