අතුරු අය වැය සම්මතයි

88

අතුරු සම්මත අය වැය යෝජනා තෙවැනි වර කියවීමේ යෝජනාව ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත විය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment