අය වැය අගමැති ඉදිරිපත් කරයි

684

2022 වර්ෂයට අදාල අය වැය සංශෝධන කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරයි.අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් එය ඉදිරිපත් කළේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment