අය වැය ඉදිරිපත් කරයි

470


මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් 2022 අය වැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කිරීම ආරම්භ කළේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment