අරගලකරුවෝ ඉවත්වෙති

419

ගාලු මුවදොර අරගල භූමියෙන් අද තමන් ඉවත් වන බව එහි සිටින අරලගකරුවෝ පවසති.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment