අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට බස් රථ ඉවත් කරගනී

472


අධිකරණ නියා්ගයට අනුව අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට පදිකවේදිකාවේ තවතා තිබූ බස් රථ සහ ට්‍රක් රථ පොලිසිය විසින් ඉවත් කරගෙන ඇති අතර විරෝධතාකරුවන්ද පදිකවේදිකාවේ ඉදිකර තිබූ කුටියක් ඉවත්කරගෙන ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment