ආණ්ඩුවට වහා ඉවත් වන්නැයි කොළඹදී උද්ඝෝෂණ

169

බැංකු සේවක සංගමය ඇතුළු වෘත්තීය සමිති පෙළපාලියෙන් ගාළු මුවදොර අරගල බිමට පැමිණි අයුරු.

ආණ්ඩුවට වහා ඉවත් වන්නැයි කොළඹදී උද්ඝෝෂණ
ආණ්ඩුවට වහා ඉවත් වන්නැයි කොළඹදී උද්ඝෝෂණ
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment