ආර්ථික කළමනාකරණය අතට ගත් අගමැතිට සියළු පක්‍ෂ සහාය දිය යුත්තේ ඇයි?

276

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිමේන්තුව සතු වන්නේය. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 148/149 (1) / 151 (1) 149 යන වගන්තිවල සඳහන් පරිදි රටේ මූල්‍ය වගකීම සම්පූර්ණයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව සතු වන්නේය.ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් කරුණු කාරණා සියල්ලක් උල්ලංඝනය කරමින් රට බංකොළොත් තත්ත්වයට පත් කිරීම මෙම වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ සිදු විය. මෙය ශ්‍රී ලාංකික ඉතිහාසයේ සිදු කළ බරපතළ ඛේදජනක, සෝචනීය තත්ත්වයක් බව ශ්‍රී ලංකා වාසී ජනතාව දැනගත යුතුය. මෙවන් බංකොළොත් තත්ත්වයට පත් කිරීම තුළ ඇතැම් කාරණා සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ ආර්ථික විශ්ලේෂණවලට අනුකූලව අපගේ භාණ්ඩාගාරික සමහර අංශවල බිල්පත් වසර 10 කට ලොව පිළිගැනීම සිදු නොවේ.මෙම තත්ත්වය තුළ අප්‍රේල් මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 78 ක් ගෙවීමට තිබූ අතර ජුනි මාසයේ 18 වන දින වන විට ඩොලර් බිලියන 1 ක පමණ ණය මුදලක් ගෙවීමට තිබුණි. මෙම මුදල් ගෙවන බවට මෙම වර්ෂයේ අපගේ අය වැය ලේඛන තුළ සඳහන් කර ඇතත් ආදායම් නොලැබීම සහ විවිධ හේතූන් මත එය ගෙවීමට නොහැකි නම් ඒ බව නැවත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කළ යුතුය. එසේ පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීමෙන් අනතුරුව 151. (1) 149 වන ව්‍යවස්ථාවේ කවර විධිවිධානයක් ඇතත්, අනපේක්ෂිත හදිසි වියදම් සඳහා මුදල් සැපයීම පිණිස අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදලක් නීතියෙන් පිහිටුවීමට පාර්ලිමේන්තුවට බලය ඇත්තේ ය.

(2) (අ) අනපේක්ෂිත හදිසි වියදමක් දැරීම අවශ්‍ය බව ද;

(ආ) එවැනි යම්කිසි වියදමක් සඳහා ප්‍රතිපාදන සලසා නොමැති බව ද;

මුදල් විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාට අවබෝධ වුවහොත් ජනාධිපතිවරයාගේ කැමැත්ත ඇතිව අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදලෙන් අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවීමෙන් ඒ වියදමට අවශ්‍ය මුදල සැපයීමට නියෝග කිරීමේ බලය මුදල් විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාට ඇත්තේ ය.

(3) අත්තිකාරම් වශයෙන් එවැනි මුදලක් දුන් සෑම අවස්ථාවකම ඒ මුදල ආපසු ගෙවීම සඳහා පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් අප්‍රමාදව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ ය. 151 (1) 149 වන ව්‍යවස්ථාවේ කවර විධිවිධානයක් ඇතත් අනපේක්ෂිත හදිසි වියදම් සඳහා මුදල් සැපයීම පිණිස අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදලක් නීතියෙන් පිහිටුවීමට පාර්ලිමේන්තුවට බලය ඇත්තේය.

රටේ ආර්ථිකයට බලපාන වැදගත් කරුණක් වන ණය ගෙවීම පැහැර හැරීම, වෙනුවට ණය ගෙවාගෙන යෑමට විවිධ ස්ථානවල ඇති මුදල් ආයෝජනය කර හෝ සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් සාකච්ඡා කොට එවැනි අවස්ථාවල ක්‍රියා කළ යුතුව තිබිණි. එසේ ක්‍රියා නොකර රටේ ණය ගෙවීම පැහැර හැරීම තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ ව්‍යාපාරිකයන් සියලු දෙනාම රජය විසින් බිම දමා ඇත. රජය බංකොළොත් භාවයට පත් වූ බව සත්‍යයි.

නමුත් රටේ ව්‍යපාරිකයන් බංකොළොත්ව සිටියේ නැහැ. ඒ අය තමන්ගේ ව්‍යාපාර නිසියාකාරව ඉටු කරමින් තමන්ගේ ගනුදෙණු නිවැරදිව සිදු කර තිබෙනවා. එවන් පරිසරයක් තුළ රජය විසින් රජය බංකොළොත් වීමට අමතරව ශ්‍රී ලාංකික සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයන්ද විනාශ කිරීම සඳහා ක්‍රියා කර ඇත. මෙය ශ්‍රී ලංකාව තුළ කරන ලද බරපතළ අපරාධයකි.මෙවන් අපරාධයක් සිදුකළ මුදල් අමාත්‍යාංශයත් මෙයට සහමුලින්ම වගකිව යුතුව ඇත. අද ශ්‍රී ලාංකික බැංකුවකට ගිය විට නම ක්‍රිබ් එකේ තිබේ නම් ඔහුට කියන්නේ ඔබට ණය දීමට නොහැකි බවයි. ඔබ බංකොළොත් ව්‍යාපාරිකයකු බවයි.

දැන් රජය මතක තබා ගත යුතු කාරණය රජය බංකොළොත් වී ඇත යන්නයි. දැන් රජයට ණය නොදී ඇරියොත් රජය ලොව හිඟා කන රටක් බවට පරිවර්තනය වෙයි. එලෙසින්ම ව්‍යාපාරිකයන් දෙස ද බැලිය යුතුව ඇත. ව්‍යාපාරිකයන් විනාශ කළේ වැරදි මුදල් තීන්දු තීරණ නිසයි.එබැවින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් සිදු කර ඇති මෙම කටයුත්ත බරපතළ ඛේදවාචකයකි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 148. රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිමේන්තුව සතු වන්නේ ය. පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරනු ලැබූ නීතියක හෝ පවත්නා යම් නීතියක හෝ අධිකාරය අනුව හෝ ඒ යටතේ හෝ මිස කිසිම පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් හෝ වෙනත් පොදු අධිකාරයක් විසින් හෝ කිසිම බද්දක්, වරිපනමක් හෝ වෙනත් යම්කිසි බදු විශේෂයක් නියම කිරීමට බලය නොමැත්තේ ය.

149. (1) නියමිත කාර්යය සඳහා නීතියෙන් වෙන් කරනු නොලැබුවා වූ ද, ජනරජය සතු වූ ද, සියලුම අරමුදල් එක්ව ඒකාබද්ධ අරමුදල නමැති අරමුදලක් වන්නේ ය. සියලුම අය බදු, තීරු බදු, වරිපනම් හා ගාස්තු යන මාර්ගවලින් ලැබෙන ආදායම් ද, නියමිත කාර්ය සඳහා වෙන් කරනු නොලැබූ ජන රජය සතු සෙසු සියලු ම ආදායම් සහ ලැබීම් ද ඒකාබද්ධ අරමුදලට ගෙවිය යුත්තේ ය.

(2) රාජ්‍ය ණය අරමුදලේ පොලිය ද, නිදන් අරමුදලට ගෙවන මුදල් ද, ඒකාබද්ධ අරමුදල එකතු කිරීම, පාලනය කිරීම සහ භාර ගැනීම යනාදී කටයුතු හා සම්බන්ධ පිරිවැය, ගාස්තු සහ වියදම් ද, පාර්ලිමේන්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලබන්නා වූ වෙනත් වියදමක් වේ නම් ඒ වියදම් ද, ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් කළ යුත්තේ ය.

මෙවන් පරිසරයක් තුළ විවෘත ගිණුම් සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීම තුළ තව මාස කිහිපයකින් මීටත් වඩා බරපතළ තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සිදු වේ. තෙල් ආවත් තෙල් බෙදා හැරීමට ටයර් නැති සමාජයක් බිහි වේවි. තෙල් ආවත් කර්මාන්ත ශාලා වැහෙන තැනට ක්‍රියාත්මක වේවි. අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය පෞද්ගලික අංශය විසින් තමන්ගෙ හැකියාව තුළ විවිධ ආකාරයෙන් ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කරන අවස්ථාවක රජය බංකොළොත් වී ඇති අවස්ථාවක ව්‍යාපාරිකයන් බංකොළොත් කිරීමට ගන්නා තීරණ සම්බන්ධයෙන් සියලු මහජන නියෝජිතයන් අවදියෙන් කටයුතු කළ යුතුව ඇත.ඇතැම් ගන්නා තීරණ නිසා රජය බංකොළොත් වූවාට වඩා සමස්ත රට තුළ දෙපයින් නැඟී සිටින ව්‍යාපාරිකයන්ව බංකොළොත් කිරීමට ගන්නා තීරණත් සමාජයට එළිදැක්විය යුතුව ඇත. මෙවන් පරිසරයක් තුළ ශ්‍රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින නියෝජිතයන් මෙය අධ්‍යයනය කරමින් සියලු ව්‍යාපාරිකයන්ගේ අභිවෘද්ධියට සහ මේ රට ගොඩනැඟීමට කැප වන සියලු ක්ෂේත්‍රයන් අවධියෙන් ක්‍රියා කළ යුතු බව සිහිපත් කරමි.

මහ බැංකුව 1950 දී ආරම්භ වුණා. අවුරුදු 74 ක් ලෝකයේ දිනාගෙන තිබුණු තත්ත්වය එකවර විනාශ කළා. එය සම්පූර්ණ වරදක්. 2021 අයවැයේදී 2022 මුදල් ගෙවන හැටි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. අපි ලෝකයෙන් ණය ගන්නා විට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේද තිබෙනවා. මුදල් අමාත්‍යාංශය, මහ බැංකුව මැදිහත් වෙනවා.සමහර කරුණු කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතිය ගන්නවා, පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතිය ගන්නවා. එහෙනම් ණය ගන්නා විට අනුගමනය කළ ක්‍රමවේදය ණය ගෙවනකොටත්, නොගෙවා හරින විටත් ඒ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්න කියලා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කියලා තිබෙනවා. නමුත් ඒ කිසිවක් නොසළකා ක්‍රියා කිරීම නිසා ශ්‍රී ලාංකික සමස්ත මහ ජනතාවට බරපතළ අපරාධයක් කරලා තිබෙනවා.ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය නිම කර ඇත. පීටර්, මසාහිරූ සහ මසාකි යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ධූත පිරිස් 2022 මැයි 24 වැනිදා

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචාරයක නිරත වූ අතර එහිදී විශේෂ අවධානය වූයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහය ඇතුව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ආර්ථිකමය වැඩපිළිවෙළක් වෙතයි. එහිදී එම කණ්ඩායම විසින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන් අවසන් සාකච්ඡාවේදී හමු වූ අතර තාක්ෂණික සාකච්ඡාවලදී මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්, භාණ්ඩාගාරයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමත් හමු වී තිබිණි. එමෙන්ම පුද්ගලික අංශයේ මූල්‍ය අංශය සහ සංවර්ධන හවුල් කරුවන් ඇතුළු පාර්ශ්ව ගණනාවක් සමගද සාකච්ඡා පවත්වා තිබුණි. සංචාරය අවසානයේදී කණ්ඩායම විසින් මාධ්‍ය නිවේදනයක්ද නිකුත් කරන ලදී. එහිදී සඳහන් කළේ,

“ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට විශාල වශයෙන් ආර්ථික ගැටලු මෙන්ම ගෙවුම් ශේෂ හිඟයකට මුහුණ පා සිටින බවයි, එමෙන්ම මෑතකදී පල වුණු ආර්ථික වාර්තාවන් අනුව ඉන්ධන හා බලශක්ති හිඟය ද දරුණු ලෙස මෙම තත්ත්වයට බලපා ඇත. ඉහළ යන ගෝලීය ආහාර සහ ඉන්ධන මිල ගණන් හේතුවෙන් ගෙවුම් ශේෂ හිඟය තව තවත් උග්‍ර වී ඇත. උද්ධමනය ද අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟය ද ඉහළ යන ඉන්ධන මිල ගණන් සහ රුපියල අව ප්‍රමාණ වීම වැනි හේතූන් ගණනාවක් නිසාවෙන් ඉහළ ගොස් ඇත. මෙවන් පසුබිමක් තුළදී විශේෂයෙන් දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන සහ අන්තරාදායක තත්ත්වයෙන් පසුවන ජනකොටස් කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විශේෂ අවධානයත් ඒ පිළිබඳව යොමු වී ඇතැයි සඳහන් කර තිබුණි.අවසානයේ ඔවුන් විසින් සඳහන් කර ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයන් ආර්ථිකය, දේශපාලනික තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව ස්ථාවර ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති කිරීමටත්, ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදීමටත් ඔවුන් ක්‍රියා කිරීමට බැඳී සිටින බවත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුව පූර්ණ සහය ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමටත් ඔවුන් තීරණය කර තිබේ. මෙම සිදු කරන ලද කාර්යය සම්බන්ධයෙන් රටට කළ හානිය සහ අලාභය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපකීර්තියට ශ්‍රී ලංකාව පත් කිරීම ගැන එම වගකීම් දැරූ සියලු දෙනාම වගකිව යුතුව ඇත. කෙසේ හෝ සිදුවූ දේ සිදුවී හමාරය. වසර 50 ක දේශපාලන අත්දැකීම් හා පළපුරුද්ද ඇති අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මුදල් අමාත්‍යධුරය පත්ව තිබෙන මේ අවස්ථාවේ සියලු දේශපාලන පක්ෂයන් සහයෝගය ලබා දිය යුතු අතර මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සියලු නිලධාරීන් ද ඒ සඳහා සහයෝගය දක්වා නිවැරදි වීමට කටයුතු කළ යුතුව ඇත.

ආර්ථික කළමනාකරණය අතට ගත් අගමැතිට සියළු පක්‍ෂ සහාය දිය යුත්තේ ඇයි?

එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති

වජිර අබේවර්ධන.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment