ඇඳිරියත් සමඟ කොළඹ පාළු වෙලා…..

595

නිරෝධායන ඇඳිරිය පැනවීමත් සමඟ කොළඹ නගරය ඊයේ හුදකලා බවට පත්ව තිබූ අයුරු.

ඇඳිරියත් සමඟ කොළඹ පාළු වෙලා.....
ඇඳිරියත් සමඟ කොළඹ පාළු වෙලා.....
ඇඳිරියත් සමඟ කොළඹ පාළු වෙලා.....
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment