උරුමය…. දැය එළිය කළ පොසොන් සඳ

256

 සම මෙත වඩා හැම සත දුක කරන නිමී – අම මහ නිවන් මග පහදා හැඳින ගමී – එම මග දෙසුව හද කරුණා ගුණෙන් තෙමී – නමදිමු පොසොන් දා අනුබුදු මිහිඳු හිමී

උරුමය.... දැය එළිය කළ පොසොන් සඳ

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment