උ/පෙළ නැවත සමීක්ෂණ අයැදුම් පත් ගැනීම 19දා තෙක්

30

උසස් පෙළ විභාගයේ 2023 (2024) ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණ සඳහා ජුනි 19 වැනිදා දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමයට අයැදුම්පත් කැඳවීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුව සිසුන්ට මෙසේ කියයි.

ඔබට දැනට පරිශීලක ගිණුමක් පවතීනම් පද්ධතියට පිවිසීමේදී ඔබ අ.පො.ස. (උ/පෙළ) 2023 (2024) විභාගයට පෙනී සිටි විභාගය අංකය සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයම භාවිත කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. පරිශීලක ගිණුමක් නොමැති නම් ජාතික හැඳුනම්පත් අංකය හා ඔබගේ දුරකථක අංකය ඇතුළත් කර ලියාපදිංචි විය යුතුය.

එක් විෂයක් සඳහා නැවත සමීක්ෂණ ගාස්තුව රුපියල් 250කි. Credit කාඩ්/Debit කාඩ් මගින් හෝ තැපැල් කාර්යාල මගින් ගෙවීම් සිදුකළ හැක. මුදල් ගෙවීමෙන් පසු අයැදුම්පත්‍රය PDF ක්‍රමයට භාගත (Down Load) කර ගෙන අයැදුම්පත්‍රය ඔබ භාරයේ තබාගත යුතුය. එසේ මුදල් ගෙවීමෙන් පසු දුරකථන අංකයට SMS පණිවුඩයක් ද ලැබෙනු ඇත.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ 011-2785231/0112785216/0112784037 අංක මගින් හෝ 1911 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයෙන් වැඩිදුර විස්තර විමසිය හැකිය.

චමින්ද සිල්වා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment