එදා බුදුරදුන් දුටු අනාගත භය

1013

මහණෙනි, අනාගත කාලයෙහි කාය භාවනා, සීල භාවනා, චිත්ත භාවනා, ප්‍රඥා භාවනා නැත්තාවූ භික්ෂූහු ඇතිවන්නාහ. කාය භාවනා, සීල භාවනා, චිත්ත භාවනා, ප්‍රඥා භාවනා නැත්තාවූ ඒ භික්ෂූහු තථාගත භාෂිත වූ ගැඹුරු වූ අර්ථ ඇත්තා වූ ලෝකෝත්තර ධර්මයන් දක්වන්නාවූ ස්කන්ධාදී ධර්ම පිළිබඳ වූ ඒ ධර්මයෝ වෙත්ද ඒ ධර්මයන් කියන කල්හි නොඅසන්නාහ. ඒවාට කන් නොදෙන්නාහ. ඒවා තේරුම් ගැනීමට නොසිතන්නාහ. ඒ ධර්මයන් උගත යුතු භාවිතා කළ යුතු දේ වශයෙන් නොසලකන්නාහ. පද්‍ය බන්ධනාදී වශයෙන් කවියන් විසින් සම්පාදනය කරන ලද්දාවූ චිත්‍රාක්ෂ්ර චිත්‍ර ව්‍යඤ්ජන ඇත්තාවූ ශාසානයේ බැහැර වූ බාහිර ශ්‍රාවකයන් විසින් කරන ලද්දාවූ යම් සූත්‍රයෝ වෙත්ද ඒවා අසති. ඒවාට කන්දෙති. ඒවා දැනගැනීමට සිත් යොදති. ඒවා උගත යුතු භාවිතා කළ යුතු දේ හැටියට සලකති. මහණෙනි, මෙසේ ධර්මය නැසීමෙන් විනය නස්නේය. විනය නැසීමෙන් ධර්මය නස්නේය. මෙය අනාගතයෙහි ඇතිවන හතරවන භය වන්නේය.

බුදුසසුනෙන් ලබාගත යුතු ඉතා උසස් දේවල් වූ ධ්‍යාන මාර්ග ඵලයන්ගෙන් එකකුදු ලබා සිටින අය මෙකල ඉතා දුර්ලභ බව කවුරුත් දන්නා කරුණකි. ලබා සිටින අය තබා ඒවා සොයන, ඒවා ලැබීමට උත්සාහ කරන අය ද මෙකල සුලබ නැත. බුදු සසුනට ගරු කරන බුදු සස්නෙහි දියුණුව පතන සෑමදෙනා විසින්ම එය දත යුතුය. ඒ කාරණය බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම අනාගත ලෝකය දෙස බලා දේශනාකොට ඇත. අංගුත්තර නිකායේ පඤ්චක නිපාතයේ තතිය අනාගත භය සූත්‍රයේ එම කරුණු දැකිය හැකිය.

මහණෙනි, මේ කාලයේ හට නොගන්නා වූ අනාගත භය පහක් මේ සසුනේ මතු කාලයේදී ඇති වන්නේය. ඒවා තේරුම් ගෙන ඒවා දුරු කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුය.

මහණෙනි, අනාගත කාලයෙහි කාය භාවනා නැත්තාවූ, සීල භාවනා නැත්තාවූ, චිත්ත භාවනා නැත්තාවූ, ප්‍රඥා භාවනා නැත්තාවූ භික්ෂූහු ඇති වන්නාහ. ඔවූහු අන්‍යයන් උපසම්පදා කරන්නාහුය. ඔවූහු තමන්ගේ ගෝලයන් අධි ශීලයෙහි, අධි චිත්තයෙහි, අධි ප්‍රඥාවෙහි පිහිටුවන්නට නොහැකි වන්නාහුය. එබැවින් ඒ ගෝලයෝ ද කාය භාවනා, සීල භාවනා, චිත්ත භාවනා, ප්‍රඥා භාවනා නැත්තෝ වන්නාහ. ඔවූහු ුද අන්‍යයන් උපසම්පදා කරන්නාහ. ඒ ගෝලයන් ද අධි ශීලයෙහි අධි චිත්තයෙහි,අධි ප්‍රඥාවෙහි පිහිටුවීමට නොසමත් වන්නාහ. එබැවින් ඔවූහු ද කාය සීල, චිත්ත, ප්‍රඥා, භාවනා නැත්තෝ වන්නාහ. මහණෙනි, මෙසේ සමථ, විදර්ශනා ධර්මය නැසීමෙන් විනය නැසීම වේ. විනය නැසීමෙන් ධර්මය නැසීම සිදුවේ. මෙය මතු කාලයේ වන්නාවූ පළමු අනාගත භයයි. මහණෙනි අනාගත කාලයෙහි කාය භාවනා, ශීල භාවනා, චිත්ත භාවනා, ප්‍රඥා භාවනා නැත්තාවූ භික්ෂූහු ඇතිවන්නාහ. ඔවූහු අන් භික්ෂූන්ට නිස දෙන්නාහ. ඔවූහු ඒ ගෝලයන් අධි ශීලයෙහි, අධි චිත්තයෙහි, අධි ප්‍රඥාවෙහි පිහිටුවන්නට නොසමත් වන්නාහ. ඔවූහු ද කාය භාවනා, ශීල භාවනා, චිත්ත භාවනා, ප්‍රඥා භාවනා. නැත්තාවූ අන්‍යයන්ට නිස දෙන්නාහ. ඒ ගෝලයන් ද අධි ශීලයෙහි, අධි චිත්තයෙහි, අධි ප්‍රඥාවෙහි පිහිටුවන්නට සමත් නොවෙති. ඔවූහු ද කාය ශීල, චිත්ත ප්‍රඥා භාවනා නැත්තෝ වන්නාහ. මහණෙනි මෙසේ සමථ, විදර්ශනා සංඛ්‍යාත ධර්මය නැසීමෙන් විනය නස්නේය. විනය නැසීමෙන් ධර්මය නස්නේය. මෙය මතු කාලයෙහි පහළ වන්නාවූ දෙවන අනාගත භය වන්නේය.

මහණෙනි අනාගත කාලයෙහි කාය භාවනා, ශීල භාවනා, චිත්ත භාවනා,ප්‍රඥා භාවනා නැත්තාවූ භික්ෂූහු ඇති වන්නාහ. කාය, සීල, චිත්ත ප්‍රඥා භාවනා නැත්තාවූ ඒ භික්ෂූහු අභිධර්ම කථා වේදල්ල කථා නියන කල්හි අනුන්ගේ ගුණවල සිදුරු දැක්වීම, අනුන්ට නිග්‍රහ කිරීම් ආදී වශයෙන් පාපයට බැස සිටීමෙන් ධර්මය තේරුම් නොගනිති. මහණෙනි, මෙසේ සමථ, විදර්ශනා සංඛ්‍යාත ධර්මය නැසීමෙන් විනය නැසීම ද විනය නැසීමෙන් ධර්මය නැසීම ද වේ. මෙය ද අනාගත කාලයේ පහළ වන්නා වූ තුන්වන අනාගත භය වන්නේය.

මහණෙනි, අනාගත කාලයෙහි කාය භාවනා, සීල භාවනා, චිත්ත භාවනා, ප්‍රඥා භාවනා නැත්තාවූ භික්ෂූහු ඇතිවන්නාහ. කාය භාවනා, සීල භාවනා, චිත්ත භාවනා, ප්‍රඥා භාවනා නැත්තාවූ ඒ භික්ෂූහු තථාගත භාෂිත වූ ගැඹුරු වූ අර්ථ ඇත්තා වූ ලෝකෝත්තර ධර්මයන් දක්වන්නාවූ ස්කන්ධාදී ධර්ම පිළිබඳ වූ ඒ ධර්මයෝ වෙත්ද ඒ ධර්මයන් කියන කල්හි නොඅසන්නාහ. ඒවාට කන් නොදෙන්නාහ. ඒවා තේරුම් ගැනීමට නොසිතන්නාහ. ඒ ධර්මයන් උගත යුතු භාවිතා කළ යුතු දේ වශයෙන් නොසලකන්නාහ. පද්‍ය බන්ධනාදී වශයෙන් කවියන් විසින් සම්පාදනය කරන ලද්දාවූ චිත්‍රාක්ෂ්ර චිත්‍ර ව්‍යඤ්ජන ඇත්තාවූ ශාසානයේ බැහැර වූ බාහිර ශ්‍රාවකයන් විසින් කරන ලද්දාවූ යම් සූත්‍රයෝ වෙත්ද ඒවා අසති. ඒවාට කන්දෙති. ඒවා දැනගැනීමට සිත් යොදති. ඒවා උගත යුතු භාවිතා කළ යුතු දේ හැටියට සලකති. මහණෙනි, මෙසේ ධර්මය නැසීමෙන් විනය නස්නේය. විනය නැසීමෙන් ධර්මය නස්නේය. මෙය අනාගතයෙහි ඇතිවන හතරවන භය වන්නේය.

මහණෙනි, අනාගත කාලයෙහි කාය භාවනා, ශීල භාවනා, චිත්ත භාවනා, ප්‍රඥා භාවනා නැත්තාවූ භික්ෂූහු ඇතිවන්නාහ. කාය, ශීල, චිත්ත, ප්‍රඥා භාවනා නැත්තාවූ එම ස්ථවිර භික්ෂූහු චීවරාදී ප්‍රත්‍යයන් වැඩිකර ගැනීම පිණිස පිළිපදින්නෝ වන්නාහ. ශාසනය ලිහිල්කොට ගන්නෝ වන්නාහ. නිවාරණ වැඩීමෙහි පෙරටුව ගමන්කරන්නෝ වන්නාහ. විවේකය ගැන අතැර දැමූ බලාපොරොත්තු ඇත්තෝ වන්නාහ. නොපැමිණියාවූ ධ්‍යාන විදර්ශනා මාර්ග ඵලයන්ට පැමිණීමට, නොලැබූ ධ්‍යානාදිය ලැබීමට ප්‍රත්‍යක්‍ෂ නොකළ දෑ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීමට වීර්ය නොකරන්නාහ. මෙසේ ධර්මය නැසීමෙන් විනයේ නැසීම වේ. විනය නැසීමෙන් ධර්මයේ නැසීම වේ. මහණෙනි දැනට නොපහළ වූ මේ පස්වන අනාගත භය මතු කාලයේදී පහළ වන්නේය. මහණෙනි එය තොප විසින් ගත යුතුය. දැනගෙන එය ප්‍රහාණය කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුය.

මහණෙනි දැනට නොහටගත්තා වූ මෙම අනාගත භය පහ මතු කාලයේදී ඇතිවන්නාහ. තොප ඒවා තේරුම් ගත යුතුය. තේරුම් ගෙන ඒවා ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස උත්සාහ කළ යුතුය.

මෙහි කාය භාවනා යනු කය පිළිබඳ වූ විදර්ශනාවය. ශීල භාවනා යනු සිල් පිරිසිදු කිරීමය. චිත්ත භාවනා යනු සමාධි භාවනාවය. ප්‍රඥා භවනා යනු විදර්ශනා වැඩීමය.

බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පා දැනට වසර දෙදහස් පන්සිය හැට හතක් ගෙවී ගොස්ය. එදා බුදුරජාණන් වහන්ස් දුටු ඒ අනාගත භය වර්තමාන ශාසනයේ මුල්බැස ගොස් තිබෙන අයුරු මැනවින් දැකිය හැක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ගේ යුතුකම සහ වගකීම විය යුත්තේ එම භය පහ තේරුම්ගෙන ඒවා ප්‍රහාණය කිරීමට ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් වීර්ය වැඩීමයි.

සියලු සත්ත්වයේ සුවපත් වෙත්වා…

දඩල්ල, වාලුකාරාම වෙහෙර වැසි,
ශාස්ත්‍රපති රත්ගම සුනීත හිමි

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment