ඖෂධ අධිකාරියේ දත්ත වාරණය ඉවතට

108

ජාතික නියාමන ඖෂධ අධිකාරියේ දත්ත පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීම වලකාලමින් පනවා තිබූ නියෝගය අධිකරණය විසින් ඉවත් කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment