ඖෂධ මිල වැඩි කරයි

281

ඖෂධ වර්ග 60ක මිල සියයට 40%කින් ඉහළ දමා ඇත.ඊට අදාල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment