කඳුකර දශකය බහුකාර්ය ග්‍රාමීය හා ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති 10,765ක් ක්‍රියාත්මකයි – ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග

38

මේ වසරේ මුල් කාර්තුව අවසන් වනවිට කඳුකර දශකය බහුකාර්ය ග්‍රාමීය හා ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති 10,765ක් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ඊයේ (17 දා) පැවසීය.

කඳුකර දශකය බහුකාර්ය ග්‍රාමීය හා ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන යනු ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙවර අයවැය මගින් මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 200ට වැඩි උස් ප්‍රදේශවල සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා ආරම්භ කළ වඇඩසටහනක් වේ.

මෙය තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්ක 12ක ක්‍රියාත්මක වන අතර ඒ සඳහා මේ වනවිට රුපියල් මිලියන 4109.20 ක මුදලක් වැයකර ඇත. මේ සඳහා අයවැයෙන් වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 10,000කි.

කළුතර, මහනුවර, මාතලේ, නුවරඑළිය, ගාල්ල, මාතර, කුරුණෑගල, අම්පාර යන දිස්ති5ක්කවල මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කර ඇත. පළමු කාර්තුවේ දී දිස්ත්‍රික්ක 09ක ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ඇති අතර මේ මාසය තුළ රත්නපුර, කෑගල්ල හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කරනු ලබයි. කඳුකර දශකය ව්‍යාපෘතිය යටතේ වැඩිම ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ය. එම සංඛ්‍යාව 2545කි. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති 2214ක්, මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති 647ක්, නුවරඑළියේ ව්‍යාපෘති 554 ක්, ගාල්ල ව්‍යාපෘති 505ක්, කුරුණෑගල ව්‍යාපෘති 515ක්, රත්නපුර ව්‍යාපෘති 1813ක් හා බදුල්ල ව්‍යාපෘති 30ක් ක්‍රියාත්මක වේ. මීටඅ මතරව කළුතර, මහනුවර, අම්පාර හා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල විශේෂ ව්‍යාපෘති 163ක් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම ව්‍යාපෘති මේ වසරේ ජුලි 31ක් වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතය.

චමින්ද සිල්වා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment