කළු සහ කුඩා ගංගා පිටාර මට්ටමේ..

93


කළු සහ කුඩා ගංගාවන්හි ජලමට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති නිසා සුළු ගං වතුර තත්ත්වයක් මතුවිය හැකි බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තුමේන්තුව පවසයි.එනිසා පහත් බිම් වල සිටින ජනතාව අවධානයෙන් පසුවන ලෙස දැනුම් දෙයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment