කාන්තාවන් ගෘහ සේවයට විදේශ ගතවීමේ වයස අඩුකරයි

604

මෙරට කාන්තාවන් ගෘහස්ථ සේවය සදහා විදේශ රැකියා සඳහා යාමට අවශ්‍ය අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 21දක්වා අඩුකිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment