කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ පනත සම්මතයි

179

කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ පනත් කෙටුම්පත අද (20) පාර්ලිමේන්තුවේදී තුන්වන වර කියවා සංශෝධන සහිතව සම්මත කර ගත්තේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment