කොකා කෝලා බෙවරේජස් ශ්‍රී ලංකා සමාගමෙහි අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පෙර සැකසුම් මධ්‍යස්ථාන සහ ජලය සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘති ‘Best Corporate Citizen Awards 2022’ – ආයතනික පුරවැසි සම්මාන උළෙලේදී සම්මාන දිනා ගනියි

43

කොකා කෝලා බෙවරේජස් ශ්‍රී ලංකා සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පෙර සැකසුම් මධ්‍යස්ථාන (MRF) සඳහා ‘හොඳම තිරසාර ව්‍යාපෘති’ කාණ්ඩය යටතේ සම්මානයට පාත්‍ර විය.

‘Best Corporate Citizen Awards 2022’ සම්මාන උළෙලේදී, ශ්‍රී ලංකාවේ විප්ලවීය කසළ කළමනාකරණය සහ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කාන්තාවන් සඳහා කෘෂිකර්මාන්තය සහ ජීවනෝපාය සඳහා ජලය සඳහා ප්‍රවේශය (WALK) ව්‍යාපෘති මෙසේ සම්මානයට පාත්‍ර විය. ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම සම්මාන උළෙල ආයතනයන් සිය ආයතනික ඉලක්ක හඹා යන අතරම පාරිසරික, සමාජීය සහ ආර්ථික තිරසාරත්වයට වෙනුවෙන් අදාළ ආයතනවල හොඳම භාවිතයන් ඇගයීමට ලක් කෙරේ. අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පෙර සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය (MRF) යනු ප්‍රථම වරට පිළිගත් සුවිශේෂී මුලපිරීමකි. එය රටේ ප්‍රථම විස්තීර්ණ MRF ස්ථාපිත කරන ලද කොකා කෝලා බෙවරේජස් ශ්‍රී ලංකා සමාගම (CCBSL) සඳහා ඉතා වටිනා ව්‍යාපෘතියකි; ශ්‍රී ලංකාව තුළ හඳුනාගත් ප්‍රධාන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ගැටලු සඳහා මූලික විසඳුමක් සපයන ප්‍රජා කේන්ද්‍රීය, අනුවර්තනය කළ හැකි සහ තිරසාර ආකෘතියක් ලෙස MRF හැඳින්විය හැකිය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment