ග්ලයිෆොසේට් ආනයනයට අවසර

80

ග්ලයිෆොසේට් ආනයනය කිරීම සඳහා අවසර ලබා දීම සඳහා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.ඒ අනුව ලියාපදිංචි රසායනික පොහොර ආනයන සමාගම් වලට ඒ සඳහා අවසර හිමිවේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment