ගාමිණි ෆොන්සේකා රංගධරයාණන් දැයෙන් සමුගෙන වසර 17 ක්…

316

රැඟුමන් වික්මැති
ජනතා සිත් ගති
තිරයේ රැස් ඇති
සිනමා සක්විති

– අනුරාධ

 ගාමිණි ෆොන්සේකා රංගධරයාණන් දැයෙන් සමුගෙන ඊයේ (30) ට වසර 17ක් පිරිණි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment