ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට

21

ගොඩගම ලයනල් ජයසිංහ මාවතේ හයිලෙවල් පාරට මීටර් 200 ක් දුරින් ගොඩගම නගරයට මීටර් 500 ක් දුරින් පදිංචියට සුදුසු නිස්කලංක වටපිටාවක් පිහිටි පර්චස් 8.5 ක ඉඩම නිරවුල් ඔප්පු. තෙකලා විදුලිය නළ ජලය සමග කඩිනමින් විකිණීමට.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment