ගේ දොර ඉඩකඩම් කුළියට‍/බද්දට

33

බොරලැස්ගමුව 10 කණුව පාරේ නවීන නිවසක් කුළියට. කාමර 3, බාත්රූම් 2 සර්වන්ට් කාමරය 1 බාත්රූම් 1. 65,000/- වාහන නැවතුම් 1.
Tel. 0777518084

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment