ගේ / දොර / ඉඩකඩම් විකිණීමට

80

කොට්ටාව කුඩමාදුව පිහිටි පර්චස් 12ක ඉඩම කොට්ටාවට 4km, පිළියන්දලට 6km, හොරණ කොළඹ බස් මාර්ගයට 2 1/2km යි. ගල්කිස්ස බස් මාර්ගයට 1 1/2km යි. වටිනා ඉඩම විකිණීමට. තාප්ප සහ ගේට්ටු දමා ඇත. කුඩා නිවසක් සහිත තැනිතලා ඉඩමකි. 0774331787

IN\25\1231

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment