ජාතික නිදහස් උත්සවයේදී පාබල හමුදා අභීත රණවිරුවන්….!

227

අභිමානයෙන් සැමරූ 75 වැනි ජාතික නිදහස් උත්සවයේදී පාබල හමුදා අභීත රණවිරුවන් පෙළපාලියෙහි ගමන් ගත් අයුරු.
ඡායාරූපය – නිශාන් එස්. ප්‍රියන්ත

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment