ඩොලරය නඟී: රුපියල බහී

182

ශ්‍රී ලංකද්‍යා මහ බැංකුව ඊයේ (27දද්‍යා) නිකුත් කළ විනිමය අනුපද්‍යාත අගයන් අනුව ඇමෙරිකද්‍යානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල

රු. 332.58 දක්වද්‍යා වර්ධනය වෙමින් ශ්‍රී ලංකද්‍යා රුපියල සුළු වශයෙන් පිරිහීමට ලක්ව ඇත.

ඉකුත් මද්‍යාර්තු 24 වැනිදද්‍යා රු. 331.37 ක් වූ ඇමෙරිකද්‍යානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය ඊයේ (27 දද්‍යා) දිනයේ රු. 332.58 දක්වද්‍යා වර්ධනය වී ඇත.

එසේම ඇමෙරිකද්‍යානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල ඉකුත් සිකුරද්‍යාදද්‍යා (24දද්‍යා) වද්‍යාර්තද්‍යා වූ රු. 314.74 සිට ඊයේ රු. 314.82 දක්වද්‍යා ද වර්ධනය වී තිබේ.
ශ්‍යද්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment