දම්රෝ අසරණ පවුල් වෙත සහන සැලමීමේ වැඩසටහන  

198

දම්රෝ 2022 වර්ෂයේ මාස්පතා අසරණ පවුල් වෙත සහන සැලමීමේ වැඩසටහන යටතේ ජුනි මාසය තුළ වියළි ආහාර පාර්සල් 1000 ක් බෙදා දීම

දම්රෝ අසරණ පවුල් වෙත සහන සැලමීමේ වැඩසටහන  

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment