දුම්රිය ධාවනාගාර සේවකයින් සේවයට නොඑයි

80


සේවයට පැමිණීමට ඉන්ධන නොමැති බව පවසමින් දුම්රිය ධාවනාගාර සේවකයින් රාජකාරිවලින් ඉවත්වී සිටින බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment