දුම්රිය වෙන්කළ ආසන ගාස්තු වැඩිවේ

289


වෙන්කළ ආසන සහිත දුම්රිය ගාස්තු කාණ්ඩ කිහිපයක් යටතේ සියයට 30ත් 60ත් අතර ප්‍රතිශතයකින් ඉහළ දැමීමට දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව තීරණය කර ඇත.එම ගාස්තු වැඩිවීම ජුනි මස 01 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment