දුම්රිය 31දා සිට රට පුරා දුවයි

73

සංචරණය සීමා ඉවත් කිරීමත් සමග දුම්රිය ධාවනය ද මෙම මස 31 දා සිට දිවයින පුරා ධාවනය කිරීම ට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment