දුම්වැටි සහ මත්පැන් මිල වැඩි කරයි

803


දුම්වැටියක මිල අද මධ්‍යම රාත‍්‍රී සිට රුපියල් 05කින් වැඩි කිරීමටත් මත් පැන් සඳහා බදු වැඩි කිරීමටත් අය වැය මගින් යෝජනා කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment