දුම් වැටි මිල ඉහළට

359

අද සිට දුම් වැටි වල මිල රුපියල් 03ත් 05ත් 10ත් 15ත් යන මිල ගණන් වලින් මිය ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment