නගර සභා 07ක් වෙනස්වේ

340


කලුතර,වවුනියාව,පුත්තලම,ත්‍රිකුණාමලය,මන්නාරම අම්පාර සහ කෑගල්ල යන නගර සභා මහ නගර සභා ලෙස උසස් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment