නව ජනපති කාර්ය සාධක බලකායක්

156


විෂ මත් ද්‍රව්‍ය හා අන්තරායක ඖෂධ භාවිතය වැලැක්වීමට ජනපති කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටුවීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment