නිවාස හා දේපළ විකිණීම

57

දිගන වික්ටෝරියා රේන්ජ් නිවාස සංකීර්ණය සියලු ගෘහස්ථ උපකරණ හා මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ සමග නිදන කාමර දෙකයි (Shower Cubecles with hot water) (TV Peo TV Gas Cooker Setup) යාබද නාන කාමර දෙකයි :පර්චස් 11.5 ඉඩම නිවස වරග අඩි 1000 යි අයිතිකරු විදේශගත වේ – Call for an appointment 0777341706

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment