පකිස්තානයේ ඝාතනය වූ ප්‍රියන්ත ගැන ශ්‍රී ලාංකීය මවුලවි කතා කරයි.

1066
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment