ප්‍රා සහා මන්ත්‍රීවරයෙක් ඝාතනය කරයි

354

කොටිකාවතිත මුල්ලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයකු මුල්ලේරියාව ප්‍රදේශයේ දී වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment