පාර්ලිමේන්තුව කල් තබයි

348

නව ජනාධිපතිවරයා තෝරාගැනීම සඳහා පැවති ඡන්ද විමසීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව මෙම මස 27 වැනිදා දක්වා කල් තැබීය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment