පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ග වසයි

186


පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ග වන පොල්දූව හන්දිය සහ ජපන් මිත්‍රත්ව පාළම ගමනා ගමන කටයුතු සඳහා මේ වන විට වසා දමා ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment