පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ  රැකවල්ලා…

76

නව ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කරගැනීමේ නාම යෝජනා බාර ගැනීම ඊයේ(19දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු විය. පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය අවට හා ප්‍රවේශ මාර්ගවල දැඩි ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබූ අයුරු.

පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ  රැකවල්ලා...
පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ  රැකවල්ලා...
පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ  රැකවල්ලා...

ජායාරුප තුෂාර අතපත්තු

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment