පාසල් නිවාඩුව දින පහයි

728

මෙවර පාසල් නිවාඩුව සැප්තැම්බර් මස 08වැනිදා සිට 12වැනිදා දක්වා එම දින දෙකද ඇතුළත් කර දින පහකට සීමා කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.නව වාරය සැප්තැම්බර් මස 13වැනිදා ආරම්භවේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment