පාසල් නිවාඩුව යළි දික් කරයි

632


ඉන්ධන සහ ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා නිසා අද දින දක්වා නිවාඩු ලබාදී තිබූ රජයේ පාසල් ලබන 20 වැනිදා දක්වා යළි දීර්ඝ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.ඒ අනුව නැවත පාසල් ආරම්භ වන්නේ 21 වැනිදාය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment