පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල අඩු කරයි

675

අද මධ්‍යම රාත්‍රී 10.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඛනිජ තෙල් නිතිගත සංස්ථාව පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල පහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 20 කින් පහළ දමනු ඇත ඒ අනුව එම පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 450 කි. ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10 කින් පහළ දැමීමට පියවර ගෙන ඇත .ඒ අනුව එම පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 540කි. ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 20කි පහළ දැමේ.ඒ අනුව එම ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 440කි.සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් පහළ දමනු ලබයි.එහි නව මිල රුපියල් 510කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment