බස් ගාස්තුව සියයට 12.9 බසී

266


බස් ගාස්තුව සියයට 12.9 කින් අඩු කෙරෙන බව රාජ්‍ය ඇමැති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා කියා සිටී.
ඉන්ධන මිළ ගණන් අඩු වීම මත මෙම අඩු කිරීම සිදු කෙරේ

බස් ගාස්තුව සියයට 12.9 බසී
බස් ගාස්තුව සියයට 12.9 බසී
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment