බස් ගාස්තු වැඩිවේ

196


අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු සියයට 22කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බව ජාතික ප්‍රවාහන කොමිසම පවසයි.ඒ අනුව අවම බස් ගාස්තු රුපියල් 40කි.

බස් ගාස්තු වැඩිවේ
බස් ගාස්තු වැඩිවේ
බස් ගාස්තු වැඩිවේ
බස් ගාස්තු වැඩිවේ
බස් ගාස්තු වැඩිවේ
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment