බස් වර්ජනය අවසන්

126

පෞද්ගලික බස්රථ සදහා අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇති නිසා සිය වර්ජනය අවසන් කළ බව බස් රථ හිමියන්ගේ සංගම් පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment