බැංකු වලින් නිවේදනයක්

1534

රජයේ සහ සියලු පෞද්ගලික බැංකු 11සහ12යන දෙදින සාමාන්‍ය පරිදි කටයුතු පවත්වාගෙන යන බව නිවේදනය කර සිටියි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment