භාණ්ඩ රැසක පාලන මිල ඉවතට

290

පරිප්පු, කුකුල් මස්,ටින් මාළු, ඉරිගු, ලොකු ලූනු,තිරිගු පිටි,අල සහ කිරි පිටි සදහා පනවා තිබූ පාලන මිල රජය අහෝසි කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment