මත්පැන් යළි මත්වෙයි

348


වැට් බදු ශංශෝධනය සමග මත්පැන් මිළ ද ඉහළ ගොස් ඇත. ඒ අනුව මත්පැන් බෝතලයක් රුපියල් 520කින් සහ බියර් බෝතලයක් රුපියල් 30කින් ඉහළ දමා තිබේ.
එලෙස වැඩිවන ආකාරය පහත පරිදිය.

මත්පැන් යළි මත්වෙයි
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment