මල්වානේ නිවස බලන්න අධිකරණ ඇමැති යයි

1141

හිමිකරුවෙකු නොමැති වීම නිසා අධිකරණය විසින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය වෙත පවරනු ලැබූ මල්වානේ පිහිටි නිවස සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කටයුතු ඇමැති විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අද එම නිවස පිහිටි ස්ථානය නිරීක්ෂණය කිරීමට යාමට තීරණය කර ඇත. මෙම නිවස හිටපු අමාත්‍යවරයකු වන බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ පරිහරණය සදහා ලබාදී තිබූ බවට ද ප්‍රචාරය වී තිබුණි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment